• Dark Souls 3 "楔形石原盤"拿法
  • 獵龍鎧甲王房旁,楔石原盤取得方法-Dark Souls Iii
  • 23 墓王尼特_Ver4.0
  • Dark Souls Iii -【電梯下的楔形石圓盤】
  • 21 結晶洞穴_Ver4.0
  • Dark Souls™ Iii_大書庫 拿大圓盤
  • 26 混沌的廢都伊札里斯_Ver4.0